تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

باسمــه تعـالــی              

           امثــال رایـج در زبان عــربــــی ویژه داوطلبان كنكور سراسری 

1=  یوم لنا و یوم علینــا   =  گـهـی پشت به زیــن و گهــی زین به پشت .

2 =  یصطاد فـی الماء العكــر = درآب گل آلـود ماهـی گرفتـن .

3 =  الیـد الواحــد لا تصفـق  = یك دست صـدا ندارد .

4 =  هـل یصلـح العطار ما أفســد الدهـن = آب رفتـه به جوی باز نیاید .

5 =  هل تلـد الحیـة الا الحیـة لا تلـد الذئبـة الا ذنبـا = گرگ زاده عاقبـة گرگ شـود .

6 =  مـن قـرع بابا ولـج ولـج = عاقبـة جوینده یابنــده شـود .

7 =  مـن طلب شیئـا و جــد وجد  =  عاقبت جوینده یابنـده بـود  .

8 =  مـن طلب العلــی سهــر اللیالــی =  گنج خـواهـی در طلب رنجــی ببـر .

9 =  مـن سـار علی الدرب وصـل  = از تو حـركت از خـدا بركت .

10 =  مـن حفـر بئــرا لأخیــه وقــع فیــها  = چاه مكـن بهـر كسـی ، اول خـودت دوم كســی .

11 =  مـن أمن الزمان خانــه = دنیا وفا ندارد ، دل به دنیا مبنـد .

12 =  المعیــدی تسمـع بـه خیـر مــن أن تــراه = آواز دهـل شنیـدن از دور خـوش است .

13 = أنا الغــریـق فمـا خـوفـی مـن المطــر  = آب كـه از ســرگذشت ، چه یك وجب چه صد وجب .

14 =  بیضـة الیــوم خیــر مـن دجاجـة الغــد = سـركـه نقـد به از حلـوای نسیــه است .

15 = لــكل مقــام مقــال  =  هــرسخــن جـایــی و هــر نكتــه مــكانــی دارد .

16 =  لــكل جــدیــد لــذة  = نــو كه آمــد به بـازار ــ كهنــه شــود دل آزار .

17 = لا یجمـع سیفـان فــی غمــد واحــد = دو شمشیـــر در نیــام نگنجــد .

18 =  الكلام یجـــر الكلام  =  حــرف حــرف مــی آورد .

19 = لا یــؤ خــذ المــرء بذنب أخیــه = از بـد و نیك كس ، كسـی را چـه ؟

مـن اگر نیكم اگـر بـد تـو برو خـود را  باش                كـه گنـاه دگـری بـرتـو نخـواهنــدنوشت

20 =  لا تـؤ خــر عمــل الیـــوم إلــی غــد =  كار امـروز را بـه  فــردا میفكــن .

21 = كل شـاة تنــاط برجلیـــها =  هـــر كـس را در قبـــرخــود گذارنـد .

22 = كل رأ س بـه صــداع  = هــر ســری دردی دارد .

23 = كالمستجیــرمـن الرمضـاءبالنار =  از چالـه بة چاه افتـادن .

24 = كلـم اللسـان أنكــی مـن كلــم اللسـان  = زخـم زبان از زخـم شمشیــر بدتـر است .

25 = كالشمس فـی رابعـة النهــار = مثــل روز روشـن است .

26 = عصفـور فــی الیــد خیــر مـن عشــره علـی الشجـرة =  خـولـی به كفـم به ز درنا به هــوا  .

27 =  عثـرة القـدم أسلـم مــن عثــرة اللسـان =  زبان سـرخ ســر سبــز می دهـد بـر باد .

28 =  العاقـل تكفیـه الإشارة = اگـر عاقلـی یك إشاره بس است .

29 =  الطیــور علـی أشكالها تقـع  =  كبـوتـربا كبـوتـر باز با باز          كند هـم جنس با هم جنس پـرواز .

30 =  الهــوی مــن النــوی  =  دوری و دوستــی .

31 = إذا اتجرت بالأكفان لایموت أحـد = بدبخت اگرمسجدآدینه بسازد ـ یاسقف فرودآیدیا قبله كج آید .

32 =  الصبــر مفتـاح الفــرج = گــر صبــر كنــی ز غـوره حلـوا  سازی  .

33 =  زاد الطیـن بلـة =  خواست ابــرویش را درست كند ، زدچشمـش را كــور كـرد .

34 =  السكـوت أخــو الرضا =  سكـوت علامت رضایت است .

35 =  خیــرالبــر عاجلــة  = در كار خیـر حاجت هیــچ استخــاره نیست .

36 =  حبـة حبـة تصبــح قبـة = قطره قطـره جمع گرددوانگهـی دریا شود ـ و یا اندك اندك به هم شـود

بسیــار دانــه دانــه است غلــه در انبار .

37  = بلــغ السیــل الزبــی  =  كاســه صبــرش لبـریــز شد ــ و یا ،  كارد به استخــوانش رسیــد  .

38  =  بعض الشـیء أفضــل مــن لا شــیء = كاچــی بهتــر از هیچــی .

39  = أیـن الثـری و أین الثـریا  = تفاوت از زمیـن تا آسمان است ــ  این كجا و آن كجـا .

40  = إیاك أعنـی و اسمعــی یاجارة = به در می گویم كه دیوار بشـنود .

41  = أكل الـدهــر علیــه و شــرب  = هفت كفـن پوســاند .

42  =  إسمـع و لاتصــدق =  بشنــو و باور مكــن .

44  =  من نهشتــه الحیــة حـذر الرسـن الأبلـق  = مـارگــزیده از ریسمـان سیـاه و سفیـد می ترسد .

45  =  ألا لیت الشبـاب یعـود یـوما فأخبــره بمـا فعـل المشیب =  جـوانـی كجایی كه یادت بخیــر .

45  =   إلـی المـاء یسعــی مــن یغـص بلقمـة    ــــــ      إلــی ما سعـــی مــن یغــض بمـاء

هــرچــه بگنـدد نمكـش می زننـد  ــــ وای بـه روزی كه بگنــدد نمك .

46  =  الخیـر فــی ما وقـــع  = هـــر چــه خیــر پیش مــی آیـــد .

47  =  و لا رطب ولا یابس الا فــی كتاب مبیــن = هیـــچ كس از خشــم خدا در امان نیست .

48  = كـل نفس بما كسبت رهینــة  =  مسـؤولیت انسان نسبت به اعمالی است كه انجام می دهـد .

( و یا هـر كه خـربزه می خورد پای لرزش هم می نشینــد . )

49 =   بقـــدر الـكـد تكـتسب المعــالــی             ومــن طلب العلــی سهــراللیـالـــی

نا برده رنـج گنج میســرنمـی شـود             مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد .

50 = كل شــیء زائـل غیـــر الذكـــر الحســن  = مرد نكـونام نمیرد هــرگز .

فقط نام نیك است كه می ماند .

51=  من حفــر بئــرا لأخیــه وقــع فیهــا .   چاه كنــی بهــر كســی اول خودت دوم كســی .

52  = فـــرق تســـد  = تفـــرقــه بیـانـداز و حكــومت كـــن .

                                              

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان