تبلیغات
العربیة ( امیری ) - نام صیغه ها
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

نام صیغه ها

25 مهر 91 23:01

نویسنده : Amiri
ارسال شده در: Grammar ،

للغــــــــائب

مفرد مذکر غایب

للغائــــــــبة

مفرد مؤنث غایب

للغائبـــــــین ِ

مثنی مذکر غایب

للغائــــــبتین ِ

مثنی  مؤنث غایب

للغائبـــــــینَ

جمع مذکر غایب

للغائــــــباتِ

جمع مؤنث غایب

للمخاطــــب ِ

مفرد مذکر مخاطب

للمخاطـــــبة ِ

مفرد مؤنث مخاطب

للمخاطــــبین‌‌‌ ِ

مثنی مذکر مخاطب

للمخاطبـــتین ِ

مثنی  مؤنث مخاطب

للمخاطــــبینَ

جمع مذکر مخاطب

للمخاطـــبات

جمع مؤنث مخاطب

للمتکلم وحده

 

للمتکلم مع الغیر

 

صیغه های فعل
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -