تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری ) - تجزیه وترکیب سوره های قرآن جزء 30

تجزیه وترکیب سوره های قرآن جزء 30

8 اردیبهشت 92 10:40

نویسنده : أمیری
ارسال شده در: Grammar ،

توحید /رقم112/4آیه/مكیة

قل هوالله احد*

قل:فعل امر ،مبنی برسكون -فاعل انت مستتر  هو:مبتدا ،ضمیر شان،الله :میتدای دوم احد:خبر دوم

الله احد :خبر

الله الصمد *الله :مبتدا -الصمد خبر 

لم یلد ولم یولد *لم:حرف جازم ،یلد :فعل مضارع،مبنی برجزم ،فاعل هو مستتر، و:عطف،یولد:فعل

مضارع مجزوم ،نایب فاهل هو

ولم یكن له كفوا احد*

و:عطف لم :حرف جازم یكن :فعل مضارع مجزوم له:جارومجرور، كفوا:خبر كان ،احد:اسم كان

نکته :كلمه «اللّه» از «وَلِهَ» به معناى تحیّر است، یعنى آفریده‏ها از درك حقیقت او عاجز و در شناخت ذات

او واله و متحیّرند. چنان كه امیر مؤمنان على‏علیه السلام مى‏فرماید: معناى اللّه آن است كه او معبودى

است كه آفریده‏ها در او حیرانند، زیرا او از درك دیدگان مستور و از دسترس افكار و عقول، محجوب است.

                                                                                                                                                                             برگرفته از سایت درسهایی از قران
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 8 اردیبهشت 92 11:28