تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری ) - کتب درسی / بارم بندی

کتب درسی / بارم بندی

12 آذر 92 12:42

نویسنده : أمیری
  توجه :   کتب درسی  عربی 2و 3 کمی تغییر کرده اند
        
 باید چاپ 94 مورد استفاده واقع شود
      
 بارم بندی نیز عوض شده و 13 نمره ترجمه
 
   7نمره قواعد وتمرین شده استدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 26 آبان 94 22:31