تبلیغات
العربیة ( امیری ) - وبلاگ های من (عربی وانگلیسی )
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس