تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری) - ادلمه درس 1 عربی 1

نکته:بعضی از اسم ها بر اسم های مذکر دلالت دارند اما یکی از نشانه های اسم مونث را دارند این گروه اسم ها را  مونث لفظی گویند. مانند:    معاویة  و   حمزة و همچنین بعضی از اسم ها هستند که بر مونث دلالت  می کنند اما هیچ یک از نشانه های مونث را ندارند. این گونه اسم ها را مونث  معنوی گویند:

مریم- زینب   

فعل:فعل کلمه ای است که بر انجام کار در زمان معین دلالت می کند.

انواع فعل:1- فعل ماضی          2- فعل مضارع                                   3- فعل امر

انواع ماضی: فعلی است که بر انجام کار در زمان گذشته دلالت می کند. فعل ماضی دارای 14صیغه یا ساخت است.

فعل ماضی بر یکی از وزن های زیر ساخته می شود.

1-فَعَلَ                  2-فَعِلَ                    3-فَعُلَ

مثال:1-ضَرَبَ        2-شَرِبَ                3-قَرُبَ

2-فعل مضارع:فعل مضارع فعلی است که بر انجام کار در زمان حال یا آینده ی  نزدیک دلالت می کند. فعل های مضارع هم 14 صیغه دارند فعل مضارع بر یکی از وزن های زیر ساخته می شود.

1  -یَفعَلُ             2-یَفعِلُ         3-یَفعُلُ        

مثال:1-یَفتَحُ                 2- یَضرِبُ          3-یَقتُلُ     

چگونه وزن فعل مضارع را تشخیص دهیم؟          

 

 

ُ    

 
برای اینکه وزن فعل مضارع را تشخیص دهیم معمولاً کنار فعل ماضی یک خط تیره(       )                  

  می گذاریم و روی آن خط حرکتی قرار می دهیم. و ما باید با توجه به آن حرکت وزن فعل مضارع را تشخیص دهیم. به این معنا که اگر خط تیره     (         ) داشت فعل مضارع باید بر وزن یفعُلُ ساخته شود  اگر(   َ     )   داشت  فعل مضارع باید به  وزن یفعَلُ ساخته شود.واگرکسره(   ِ    ) داشت،فعل مضارع بر وزن یفعِلُ ساخته می شود.

 

 

 

     

 

 

 
مثال:    یکتُب      یَمنَعُ     یجلِس   

3- فعل امر:فعلی است که به وسیله آن به انجام کار فرمان می دهیم.

فعل امر از مضارع مخاطب ساخته شده است بنابراین فقط 6 صیغه دارد.

چگونه فعل امر بسازیم؟

1-حرف مضارعه(تـ)را از اول فعل مضارع بر می داریم و در صورتی که اولین حرف باقی مانده ساکن باشد به جای حرف مضارعه (تـ)همزه(إ) می گذاریم.

ُ

 

ُ

 

ِ

 

 

 
2- حرکت همزه را با توجه به حرکت دومین حرف اصلی فعل (حرفی که بعد از حرف ساکن بیاید) مشخص می کنیم. یعنی اگر دومین حرف اصلی (                      )داشت حرف همزه هم(        )می گیرد. مشخص می کنیم در غیر این صورت حرف همزه(     ِ     )خواهد گرفت.

ُ

 
3- آخر فعل مضارع را مجزوم می کنیم. یعنی آخر فعل مضارع(      )داشت آن را ساکن   می کنیم و اگر فعل مضارع حرف آخرش (ن) بود (ن) را حذف می کنیم به شرطی که قبل از حرف (ن) یکی از سه حرف (الف،و-ی) وجود داشته باشد در غیر این صورت حرف (ن) باقی می ماند.

1-«تذهبُ:ذهب،  اِذهب ، اِذهَبْ»                               4-«تَذهَبینَ:ذَهَبینَ اذهَبین اذهَبی»

2-تذهبانِ:ذَهَبانِ  اِذهَبانِ   اِذهَبا»                                5-«تَذهَبان: ذَهَبان اِذهَبانِ اذهَبا»

3-تَذهبون: ذهَبون  اِذهَبونَ  اِذهَبوا»                            6-«تَذهَبنَ: ذَهبنَ اِذِهبنَ اِذهَبنَ»

فعل ماضی منفی :

برای ساختن فعل ماضی منفی باید به اول فعل ماضی حرف (ما) اضافه کنیم. این حرف را مای نافیه    می گویند.

«مای نافیه+ماضی: ماضی منفی: ذهَبَ:رفت           ماذهب: نرفت»

2-مضارع منفی (نفی):

برای ساختن فعل مضارع منفی کافی است به اول فعل مضارع حرف لای نافیه اضافه کنیم و هیچ تغییری در ظاهر فعل مضارع ایجاد نکنیم. یذهبُ-لایذهبُ

3- امر منفی یا فعل نهی:

برای ساختن فعل نهی یا امر منفی باید بر سر فعل مضارع مخاطب حرف لای ناهیه (نهی) بیاوریم و آخر فعل مضارع را مجزوم کنیم.

«لای ناهیه+مضارع  مخاطب مجزوم: فعل نهی یا امر منفی»

«تَذهَبُ: می روی       لاتَذهَب:نرو»
طبقه بندی: Grammar ، 

تاریخ : 1390/11/26 | 22:11 | نویسنده : Amiri | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.