تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری) - درس 2-3 عربی 1

قواعد درسهای 2و3

افعال ثلاثی :

فعل ثلاثی مجرد:به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن فقط سه حرف داشته باشد مانند کتب، یکتبان،اکتبوا

فعل ثلاثی مزید: به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن از سه حرف بیشتر داشته باشد،مانند: احسن- یُحسنون- اَحسنی.

فعل های ثلاثی مزید از وزن به خصوصی ساخته می شوند و مصدرهایی که این فعل ها از آن ساخته می شوند تعداد محدود و مشخصی دارند که به آنها مصدرها یا «بابهای ثلاثی مزید » می گویند.

بابهای ثلاثی مزید 8 تاهستندکه عبارتنداز:

1-افعال   2-تفعیل              3-مُفاعَلَه             4-تَفاعُل

5-تَفعُّل   6-اِفتعال              7-اِنفعال              8-اِستفعال

می دانیم که فعل های ماضی و مضارع ازمصدر ساخته می شوند.

بنابراین، فعل های ثلاثی مزید نیز از مصدرهای ثلاثی مزید ساخته می شوند که هر کدام وزن مخصوصی برای خود دارند.

باب

ماضی

مضارع

مصدر

امر

1) اِفعال

اَفعلَ

یُفعِلُ

اِفعال

أفعِلْ

2) تفعیل

فعَّلَ

یُفعِّلُ

تَفعیل

فَعِّل

3)مُفاعله

فاعَلَ

یُفاعِلُ

مفاعَله(فعال)

فاعِل

4)تَفاعُل

تَفاعَلَ

یتَفاعَلُ

تفاعُل

تفاعَل

5)تَفعُّل

تَفَعّلَ

یَتفَعَّلُ

تفعُّل

تفعَّل

6)اِنفِعال

اِنفعلَ

یَنفعِلُ

اِنفعِال

اِنفعل

7)اِفتِعال

اِفتعلَ

یَفتَعِلُ

اِفتعال

اِفتعِل

8)إستفعال

اِستفعلَ

یَستفعلُ

اِستفعال

اِستفعِل

 

نکته ها:در میان بابهای ثلاثی مزید بابهای اِفتعال، تفعیل و مفاعله هر کدام یک حرف اضافه دارند و بابهای تفاعل- تفعل- اِنفعال،اِفتعال هر کدام دو حرف اضافه دارند و باب استفعال تنها بابی است که سه حرف اضافه دارد.

همیشه ملاک تشخیص حروف اضافه فعل های ثلاثی مزید صیغه اول ماضی آن است.

نکته2:هر فعل مضارعی دیدیم که حرف مضارعه آن ضمه داشت یا فعل ثلاثی مزید از بابهای افعال، تفعیل و مفاعله است یا فعل مجهول است.

نکته 3: بابهای افعال و تفعیل دارای فعل متعدی هستند یعنی به مفعول احتیاج دارند و بابهای تفاعُل و مفاعله برای کارهایی استفاده می شوند که به صورت مشترک انجام می شوند.

نکته4:باب انفعال، افتعال و تفعُّل برای اثرپذیری به کار روند.

نکته 5: فعل های باب اِنفعال معمولا لازم هستند یعنی به مفعول احتیاج ندارند در حالی که فعل های باب افتعال و تفعل گاهی به صورت لازم و متعدی هستند.

نکته 6: فعل های باب استفعال برای طلب و درخواست به کار می روند و معمولا متعدی هستند.
طبقه بندی: Grammar ، 

تاریخ : 1390/11/26 | 22:13 | نویسنده : Amiri | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.