تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری) - درس 4 عربی 1

قواعد درس 4

(جامد و مشتق)

اسم جامد:اسم جامد اسمی است که از کلمه دیگری گرفته نشده باشد.

مثل: العمل- الدرس- الصف- الشجرة

اسم مشتق:اسم مشتق اسمی است که از ریشه فعل عربی گرفته شده باشد.

نکته مهم: یک اسم جمع و برای این که بفهمیم یک اسم جمع جامد است یا مشتق باید اول مفرد آن را به دست آوریم و از روی مفرد آن بگوییم جامد است یا مشتق.

انواع جامد:

1-جامد غیر مصدری : جامد غیر مصدری آن است که از کلمه ای گرفته نشده است و کلمه دیگری هم از آن گرفته نمی شود.مثل: القلم-الصف-الشجره

2-جامد مصدری:جامد مصدری آن است که خودش از کلمه ای گرفته نشده اما می توان از آن اسم مشتق ساخت. مانند: الدرس- النصر.

اسم های مشتق کدامند؟

1-اسم فاعل           2-اسم مفععول                 3-اسم زمان                     4-اسم مکان        

5- صفت مشبهه    6-اسم مبالغه                    7-اسم تفضیل                   8- اسم آلت(ابزار)

1و2-اسم فاعل و اسم مفعول:

اسم فاعل و اسم مفعول را به دو صورت می توانیم بسازیم:

به ترتیب اولی برکننده کار و دومی بر کسی که کار بر او واقع شده دلالت دارند

سوال- اسم فاعل و مفعول در ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟

ج،الف- برای ساختن اسم فاعل در ثلاثی مجرد کافی است که سه حرف اصلی کلمه را پیدا کنیم و بر وزن (فاعِل) بنویسیم.

نَظَر=ناظِر          قَتَلَ=قاتِل                  حَفَظَ= حافِظ                حَمَلَ=حامِل

ج،ب- برای ساختن اسم مفعول از ثلاثی مجرد کافی است سه حرف اصلی کلمه را پیدا کنیم و بر وزن مفعول بنویسیم.

نَظَرَ=منظور                    قَتَلَ=مقتول           حَفَظَ=محفوظ                    حَمَلَ=محمول      

چگونه در ثلاثی مزید اسم فاعل و مفعول بسازیم؟

برای ساختن  اسم فاعِل و مَفعول در ثلاثی مزید به روش زیر عمل می کنیم.

1-فعل مضارع باب مورد نظر در ثلاثی مزید را مشخص می کنیم و می نویسیم.

(صدق بر حسب باب) تَفعّل   یَتفعّلُ=یَتَصدّقُ

2-حرف مضارعه را از اول فعل برمی داریم و به جای آن (مُ) می گذاریم.

یتفَعّلَ –مُتفَعّلُ-مُتَصدّق

3-اگر اسم فاعل بخواهیم دومین حرف اصلی کلمه را کسره می دهیم و اگر اسم مفعول بخواهیم دومین حرف اصلی کلمه را فتحه می دهیم.

اسم فاعل=متصدٍّق                           3-اسم مفعول=متصدَّق

نکته: معمولاً هر اسمی که با «میم ضمه دار» شروع شود یا اسم فاعل یا اسم مفعول و ثلاثی مزید است.

نکته: اسم فاعل و اسم مفعول را  (چه در ثلاثی مجرد و چه در ثلاثی مزید ( می توان  صرف کرد یعنی از آن مفرد، مثنی و جمع و همچنین مذکر  و مونث ساخت.

نکته:مصدرها چه در ثلاثی مجرد  و چه در ثلاثی مزید جامد به حساب می آیند.

حصول= ثلاثی مجرد        احترام= ثلاثی مزید
طبقه بندی: Grammar ، 

تاریخ : 1390/11/26 | 22:14 | نویسنده : Amiri | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.