تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

قواعد درس 5

3-اسم زمان: اسم اسمی است که  زمان انجام فعل را نشان می دهد.

4- اسم مکان : اسمی است که مکان انجام فعل را نشان می دهد.

چگونه اسم مکان و زمان بسازیم؟

برای ساختن اسم زمان و مکان کافی است که سه حرف اصلی را پیدا کنیم و بر یکی از وزن های

1- مَفعَل(مَعبَد) 2-مَفعِل(مَنزِل) 3-مَفعلَه(مَدرسَه)ببریم.

نکته1: اسم های زمان و مکان را اگر بخواهیم جمع ببندیم، فقط باید آنها را بر وزن«مفاعِل» بنویسیم. معابد-منازل مدارس

نکته 2:همان طور که می بینید اسم های زمان و مکان با حرف «مَ» شروع می شوند بنابراین هر اسمی که با حرف «م» شروع بشود  احتمال زیاد اسم زمان یا اسم مکان است اگر بر وزن مفعول نباشد.

5-  صفت مشبهه: در زبان عربی صفت مشبهه به صفتی گفته می شود که صفت ساده یا معمولی وثابت و پایدار باشد.بنابراین هر کلمه ای که معنای صفتی داشته باشد صفت مشبهه هم می باشد.

مهم ترین وزن های صفت مشبهه عبارتند از:

1-فَعیل 2-فَعِل 3-فَعل 4-فعلان 5-فَعَل

1-فعیل: شریف-عزیز-لذیذ.

2-فَعِل: خشن-کَسِل-فَرِح

3-فَعل:سَهل-صَعب

4-فعلان:عطشان-جوعان

5-فَعَل:اَحد-حَسَن

اگر بخواهیم رنگ ها یا عیب ها و نقصهای بدن را ذکر کنیم برای مذکر از وزن أفعل و برای مونث از وزن فعلاء استفاده می کنیم. مانند أحمر حمراء = رنگ    أعرج عَرجاء= عیب

6-اسم مبالغه: هر گاه بخواهیم بگوییم در شخصی یا چیزی صفتی به مقدار فراوان وجود دارد از اسم مبالغه استفاده می کنیم به همین دلیل هنگام ترجمه اسم مبالغه باید از کلمه (بسیار) استفاده کنیم.

مهم ترین وزن های اسم مبالغه:

1-فَعّال               2-فعّاله               3-فَعول

تَوّاب                  علّامه                 شَکور

غَفّار                  اَمّاره                  جَسور

کَذّاب                  لوّامه                  فَکور                

حسّاس               فهّامه                  صَبور

اسم های مبالغه که بر وزن «فعّاله» ساخته می شوند فقط برای مونث به کار نمی روند بلکه برای مذکر و مونث یکسان استفاده می شوند.

7-اسم تفضیل: اسم تفضیل اسمی است که به وسیله آن کسی یا چیزی را برتری می دهیم. به عبارتی دیگر هرگاه بخواهیم از میان دو یا چند چیز یکی را برتری دهیم از اسم تفضیل استفاده می کنیم.

اسم تفصیل دارای دو وزن است برای مذکر وزن 1-(اَفعل)و برای مونث وزن 2- (فُعلی)ساخته می شود.

1-اَفعل                2-فُعلی

اَکبر                   کبری    

اَحسن                 حُسنی    

اَشجع                  شُجعی

اَصغر                 صُغری
طبقه بندی: Grammar ،

تاریخ : 26 بهمن 90 | 21:15 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان